IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

best practice

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 12715

best practice เป็นเทคนิคหรือวิธีการทั้งจากประสบการณ์และวิจัย ได้พิสูจน์ความน่าเชื่อถือที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อผูกพันในการใช้ best practice ในทุกขอบเขตเป็นข้อผูกพันในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทั้งหมดที่การปฏิบัติหนึ่งเพื่อทำให้มั่นใจในความสำเร็จ ศัพท์นี้ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ การบริหารรัฐบาล ระบบการศึกษา การบริหารโครงการ การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ best practice วิธีการดีที่กำหนดที่สนับสนุนขั้นความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ best practice จำนวนมากได้รับการติดตามอย่างกว้างขวาง การใช้โดยทั่วไปบางอย่างคือ กระบวนการพัฒนาแบบซ้ำ (iterative development process) การบริหารความต้องการ (requirement management) การควบคุมคุณภาพ (quality control) และการเปลี่ยนแปลงการควบคุม (change control)

กระบวนการพัฒนาแบบซ้ำ (iterative development process) ซึ่งความก้าวหน้าเพิ่มเป็นขั้นตอน ช่วยในการรักษาจุดเน้นหนักบนภารกิจที่จัดการและทำให้มั่นใจว่า ขั้นตอนหน้านี้สำเร็จก่อนหน้าทำขั้นตอนต่อไป การบริหารความต้องการ (requirement management) ระบุปัญหาของความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งในสถานการณ์ที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่เหนือขอบเขตตามการวางแผนเริ่มแรก ในการป้องกันปรากฏการณ์ปกติ การบริหารความต้องการจะจัดวางยุทธศาสตร์ เช่น เอกสารของความต้องการ ลงนาม และวิธีการ เช่น use case การควบคุมคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการกำหนดมาตรการด้านวัตถุประสงค์ สำหรับการประเมินคุณภาพผ่านกระบวนการพัฒนาในด้านการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และการทำงานของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม เป็นยุทธศาสตร์ที่มองหาการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ผ่านกระบวนการซ้ำเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงครบถ้วนที่มีการทำและการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับได้ไม่เกิดขึ้น

best practice มีแนวโน้มกระจายทั่วทั้งภาคสนามหรืออุตสาหกรรมที่ได้พิสูจน์ อย่างไรก็ตาม นี่มักจะหมายเหตุว่า best practice ที่สาธิตอาจจะล่าช้าในการกระจาย แม้กระทั่งภายในองค์กร ตามรายงาน American Productivity & Quality Center มีสิ่งขัดขวางการปรับปรุง best practice หลัก 3 สิ่งคือ ขาดความรู้เกี่ยวกับ best practice ปัจจุบัน ขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรับปรุงของพวกเขา ขาดความรู้และความชำนาญที่จำเป็นในการทำ

update: 3 กุมภาพันธ์ 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase