IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

cache memory

ที่มา

  :   ผู้ชม 12724

cache memory เป็นหน่วยความจำแบบ Random Access ซึ่ง ไมโครโพรเซสเซอร์สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่าการเข้าถึง RAM ปกติ ในการประมวลผลข้อมูลไมโครโพรเซสเซอร์ จะมองหาข้อมูลใน cache memory ก่อนเพื่อทำให้การประมวลผลเร็วขึ้น

cache memory ในบางครั้งมีการอธิบายว่าเป็นระดับที่ใกล้และเข้าถึงได้ง่าย โดยไมโครโพรเซสเซอร์ ในส่วน L1 และ L2 cache อยู่บนไมโครโพรเซสเซอร์ โดย L1 และ L2 มักจะเป็น static RAM (SRAM) โดย RAM หลั