IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ECC

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 12727

ECC (error correction [or correcting] code" หรือ error checking and correcting) ยอมให้ข้อมูลท่ำลังอ่านหรือส่งผ่านได้รับการตรวจสอบความผิดพลาด และเมื่อจำเป็นให้แก้ไขทันที สิ่งนี้ต่างจาก parity-checking ที่ความผิดพลาดไม่เพียงแต่ตรวจจับแต่รวมถึงการแก้ไข ECC กำลังได้รับการออกแบบเพิ่มขึ้นกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและฮาร์ดแวร์ส่งผ่านตามอัตราข้อมูล (และอัตราความผิดพลาด) เพิ่มขึ้น

นี่เป็นการทำงานสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
1. เมื่อหน่วยของข้อมูล (word) ได้รับการจัดเก็บใน RAM หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง คำสั่งที่อธิบายอนุกรมบิต ในคำได้รับการคำนวณและจัดเก็บในรูปหน่วยข้อมูล สำหรับแต่ละหน่วยข้อมูล 64 บิต มี 7 บิตพิเศษจำเป็นในการเก็บคำสั่งนี้
2. เมื่อหน่วยข้อมูลได้รับคำขอสำหรับการอ่าน คำสั่งของการจัดเก็บและเกี่ยวกับการอ่าน word ได้รับการคำนวณอีกครั้งด้วยการใช้อัลกอริทึมดั้งเดิม คำสั่งที่สร้างใหม่นี้ได้รับการเปรียบเทียบกับคำ word ด้วยคำสั่งที่สร้างขึ้นเมื่อ word ได้รับการจัดเก็บ
3. ถ้าคำสั่งตรงกัน ข้อมูลปราศจากความผิดพลาดและได้รับการส่ง
4. ถ้าคำสั่งไม่ตรง บิตหายไปหรือบิตผิดพลาดได้รับหาผ่านการเปรียบเทียบคำสั่งและบิตได้รับการส่งมอบหรือแก้ไข
5. ไม่มีความพยายามทำการแก้ไขข้อมูลที่ยังคงอยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บ ในที่สุด จะมีการวางโดยข้อมูลใหม่และ บิตไม่ถูกต้องจะ “หายไป” โดยสมมติว่าความผิดพลาดเป็นความชั่วคราว
6. ความผิดพลาดที่เกิดซ้ำในที่เดียวกันในอุปกรณ์จัดเก็บหลังจากระบบปิดและชี้อีกครั้งถึงความผิดพลาดฮาร์ดแวร์ถาวรและข่าวสารได้รับการส่งไปยังล๊อกหรือไปยังผู้บริหารระบบเพื่อชี้ตำแหน่งการเกิดความผิดพลาดปัจจุบัน

ที่ระดับ word 64 บิต parity-checking และ ECC ต้องการบิตพิเศษจำนวนเดียวกัน โดยทั่วไป ECC เพิ่มความน่าเชื่อถือของการคำนวณหรือระบบสื่อสาร (หรือส่วนของระบบ) โดยปราศจากการเพิ่มต้นทุน คำสั่ง Reed-Solomon ได้รับการใช้โดยทั่วไป สิ่งเหล่านี้สามารถตรวจจับและฟื้นฟูบิต “ถูกลบ” รวมถึงบิตไม่ถูกต้อง

สารสนเทศเพิ่มเติม

ECC Technologies : ดู ECC FAQ
GoldenRam : แนะนำ ECC สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

parity, on the fly, word

update: 26 กรกฎาคม 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase