IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Portable Document Format (PDF)

ที่มา

  :   ผู้ชม 12734

PDF เป็นชื่อย่อของ Netware Printer Definition File ด้วย

Portable Document Format (PDF) เป็นรูปแบบไฟล์ที่รวบรวมส่วนประกอบของเอกสารที่แสดงออกมาในลักษณะ electronic image ซึ่งสามารถดู เปลี่ยน พิมพ์ หรือส่งต่อ การสร้างไฟล์ PDF ทำได้โดยโปรแกรม Adobe Acrobat, Acrobat Capture หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ในการอ่านหรือใช้ไฟล์นี้ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งสามารถ Download ฟรี ไฟล์ PDF ใช้งานได้ดีกับเอกสารประเภทแม็กกาซีน โบรชัวร์ หรือเอกสารอื่นที่ต้องการรักษาคุณลักษณะกราฟฟิคเดิมไว้

ผลิตภัณฑ์ของ Acrobat ที่ใช้สร้างไฟล์ PDF มีราคาระหว่าง 200 -3000 เหรียญ นอกจากนี้ยังผลิตภัณฑ์ Niknak ของ 5D สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้ไฟล์ PDF รวมถึง

- การออกแบบและพัฒนากราฟฟิก ซึ่งผู้ร่วมงานอยู่คนละสถานที่และการดูเอกสารแบบ online
- การแจกจ่ายเอกสารแบบ online ที่ต้องการรักษาคุณลักษณ์ด้านกราฟฟิก

ไฟล์ PDF ของ Acrobat นอกจากจะเป็นเอกสารแบบภาพ (Image document) แล้ว สามารถเปลี่ยนแบบตัวอักษรได้ตามแต่ผู้ใช้แต่ละราย รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือ เช่น ปุ่มคำสั่ง เพื่อเปิดเสียงหรือภาพแบบ AVI เป็นต้น

update: 15 พฤศจิกายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase