IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

server farm

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12869

server farm เป็นกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายและเก็บอยู่ในสถานที่เดียวกัน บางครั้ง server farm ได้รับการเรียกว่า server cluster

Web server farm สามารถเป็นได้ทั้ง 1) เว็บไซต์ที่มีแม่ข่ายมากกว่าหนึ่งเครื่อง หรือ 2) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ให้บริการพื้นที่เช่าด้วยการใช้แม่ข่ายหลายเครื่อง

ในเครือข่ายธุรกิจ server farm หรือ server cluster อาจจะให้บริการด้วยการควบคุมการเข้าถึงจากศูนย์กลาง การเข้าถึงไฟล์ การแบ่งปันเครื่องพิมพ์ และสำรองข้อมูลสำหรับผู้ใช้เวิร์กสเตชัน แม่ข่ายอาจจะมีระบบปฏิบัติการแยกกัน หรือแบ่งปันระบบปฏิบัติการ และอาจจะมีการตั้งค่าให้สมดุลภาระ เมื่อมีคำขอแม่ข่ายจำนวนมาก ใน server farm ถ้าเครื่องหนึ่งล้มเหลว เครื่องอื่นสามารถทำหน้าที่สำรองได้

บนอินเตอร์เน็ต Web server farm หรือเรียกง่ายว่า Web farm หมายถึงเว็บไซต์ที่ใช้แม่ข่ายสองเครื่องหรือมากกว่าเพื่อควบคุมคำขอผู้ใช้ ตามปกติ การให้บริการคำขอผู้ใช้สำหรับไฟล์ (หรือเพจ) ของเว็บไซต์สามารถควบคุมได้ด้วยแม่ข่ายเดี่ยว อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ขนาดใหญ่อาจจะต้องแม่ข่ายหลายเครื่อง

Web farm เป็นคำศัพท์ที่ใช้อย่างง่ายในความหมาย ธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ด้วยเครื่องข่ายหลายเครื่อง บาง Web farm ยอมให้คุณวางเครื่องแม่ข่ายของคุณเองบนสถานที่ของเขา บริการนี้เรียกว่า colocation

ศัพท์เกี่ยวข้อง

server, ISP, collocation

update: 1 กรกฎาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase