IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

back-end

ที่มา SearchDataCenter.com

  :   ผู้ชม 12742

front-end และ back-end เป็นคำศัพท์ที่ใช้แสดงลักษณะโปรแกรมอินเตอร์เฟซและบริการสัมพันธ์กับผู้ใช้เริ่มต้นของการอินเตอร์เฟซและบริการเหล่านี้ (“ผู้ใช้” อาจจะเป็นคนหรือโปรแกรม) โปรแกรมประยุกต์ front-end เป็นหนึ่งของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ปฏิสัมพันธ์โดยตรง โปรแกรมประยุกต์ back-endหรือโปรแกรมบริการโดยอ้อมในการสนับสนุนบริการ front-end ตามปกติโดยความใกล้ชิดกับทรัพยากรที่ต้องการหรือมีความสามารถสื่อสารกับทรัพยากรที่ต้องการ โปรแกรมประยุกต์ back-end อาจจะปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือบางที ตามแบบแผนมากว่าคือ โปรแกรมที่เรียกจากโปรแกรมตัวกลางที่เป็นสื่อกลางของกิจกรรม front-end และ back-end

ตัวอย่าง TAPI บางครั้งได้รับการอ้างกับอินเตอร์เฟซ front-end สำหรับบริการโทรศัพท์ คำขอ TAPI ของโปรแกรมได้รับการจับคาโดยโปรแกรม Microsoft's TAPI Dynamic Link Library (ชุดระดับกลางของโปรแกรม) กับโปรแกรม back-end หรือไดร์ฟเวอร์ที่ทำชุดรายละเอียดมากกว่าของคำขอไปยังฮาร์ดแวร์โทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์

อีกตัวอย่าง โปรแกรมประยุกต์ front-end อาจจะปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้และส่งต่อคำขอไปยังโปรแกรม back-end ที่อยู่ทางไกลในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องเพื่อรับข้อมูลที่ขอหรือทำการให้บริการคำขอ สัมพันธ์กับแบบจำลองการคำนวณ ลูกข่าย/แม่ข่าย front-end จะเป็นลูกข่ายและ back-end จะเป็นแม่ข่าย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application, client/server, driver, TAPI

update: 1 กรกฎาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase