IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

benchmark

ที่มา

  :   ผู้ชม 12805

benchmark เป็นจุดอ้างอิงที่สามารถวัดได้ ในการสำรวจ (Servey) "benchmark" คือ เสา หรือที่หมายถาวรสำหรับการสร้างระดับที่ใช้เป็นฐานในการวัดระดับในเท็คโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นคำที่มีความหมายดังนี้

1. กลุ่มของเงื่อนไขที่ใช้วัดผลิตภัณฑ์หรือระบบ ในวารสารด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการทดสอบและเปรียบเทียบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ โดยใช้กลุ่มการทดสอบแบบเดียวกันของโปรแกรมประยุกต์ การตอบสนองของผู้ใช้และสถานการณ์ต่าง ๆ รายการทั้งหมดในการทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นการวัด และเปรียบเทียบโดยการอ้างอิงในฐานะ benchmark

2. โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะในการวัดระบบปฏิบัติหรือ โปรแกรมประยุกต์

3. ผลิตภัณฑ์ที่รู้จัก ซึ่งผู้ใช้คุ้นเคยในการทำงานที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาเปรียบเทียบ

4. กลุ่มของเกณฑ์การทำงานที่ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์ benchmark ของห้องปฏิบัติการ บางครั้งล้มเหลวในการสะท้อนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานจริง ด้วยเหตุนี้ Eric Raymond ได้ให้คำจำกัดความของ "benchmark" ว่า "เป็นการวัดที่ไม่เที่ยงตรงในการทำงานของคอมพิวเตอร์" อย่างไรก็ตาม benchmark สามารถใช้ประโยชน์ ถ้าต้องการทดสอบระบบปฏิบัติการ, browser, เครื่องแม่ข่าย หรือ อายุของแบตเตอรี่ของเครื่อง Note book ยังสามารถใช้โปรแกรมทดสอบได้ โดยดาวน์โหลดโปรแกรมประเภท benchmark จาก Zift-Davis Bench mark Operation

สารสนเทศเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด benchmark : ZDNet's Testing Labs

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase