IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

client/server

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 12944

client/server เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม โดยโปรแกรมหนึ่งที่เป็น client จะสร้างคำของบริการ จากอีกโปรแกรม หรือ server ที่จะทำให้การขอครบถ้วน ถึงแม้ว่าแนวคิด client/server สามารถใช้โดยโปรแกรมภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แต่แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดสำคัญในระบบเครือข่าย ในเครือข่ายแบบจำลอง client/server ให้แบบแผนการติดต่อภายในโปรแกรม ที่ให้ประสิทธิภาพการกระจายข้ามตำแหน่งที่ต่างกัน ทรานแซคชันของคอมพิวเตอร์ใช้แบบจำลอง client/server เช่น การตรวจสอบบัญชีธนาคารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โปรแกรม client ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะส่งคำขอไปที่โปรแกรม server ที่ธนาคารโปรแกรม server จะส่งต่อคำขอไปยังโปรแกรม client ของตัวเอง ซึ่งเป็นการส่งคำขอไปยังฐานข้อมูลแม่ข่ายในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของธนาคาร เพื่อถึงข้อมูลจากบัญชีของผู้ขอ ข้อมูลจากบัญชีจะได้รับการส่งกลับไปยัง client ของข้อมูลธนาคาร ซึ่งเป็นการข้อมูลกลับไปยังโปรแกรม client ในคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงสารสนเทศให้กับผู้ขอหรือผู้ใช้

แบบจำลอง client/server จะมีแม่ข่าย (server) 1 แม่ข่าย บางครั้ง เรียกว่า daemon เป็นผู้กระทำ และคอยคำขอของ client โดยปกติ โปรแกรม client หลายโปรแกรม ใช้บริการร่วมกันจากโปรแกรม server 1 โปรแกรม ทั้งโปรแกรม client และ server มักจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมประยุกต์ขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับอินเตอร์เน็ต web browser ของผู้ใช้เป็นโปรแกรม client ที่ขอการบริการจาก web server (ในทางเทคนิค เรียกว่า Hypertext Transfer Protocol server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องบนอินเตอร์เน็ต คล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง TCP/IP ยินยอมให้ผู้ใช้สร้างคำขอ client เพื่อขอไฟล์ จาก file transfer protocol server ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องบนอินเตอร์เน็ต แบบจำลองความสัมพันธ์ของโปรแกรมแบบอื่น ได้แก่ master/slave ซึ่งมีโปรแกรมหลักในการทำงานและ peer -to-peer ที่ให้หนึ่งในสองโปรแกรมสามารถทรานแซคชันเริ่มต้นได้

สารสนเทศเพิ่มเติม

Overview ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Client / Server : The Software Engineering Institute at Carnegie-Mellon University.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

browser, database, FTP, HTTP, peer-to-peer, TCP/IP, mainframe

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase