IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Decipher

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 5897

ศัพท์ 3 คำ decipher, decrypt และ decode หมายถึงการแปลง ciphertext กลับไปสู่แบบเดิม ด้วยการถอดรหัสเป็นข้อความธรรมดา decrypt เป็นคำในความหมายทั่วไปครอบคลุมคำอื่น ที่หมายถึงข้อความไม่สามารถรบกวนได้ รากศัพท์ของคำนำหน้า crypto มาจากภาษากรีก kryptos แปลว่า ซ่อน หรือ ความลับ

ถึงแม้ว่า decipher และ decode ใช้บ่อยกับการเปลี่ยนแปลงภายใน ในความรู้สึกเข้มงวด การแยกระหว่าง 2 สิ่ง คำศัพท์ทั้งคู่อ้างถึงระบบของ encryption ซึ่งข้อมูลข่าวสารได้รับการแทนที่ด้วยอีกข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้ ความแตกต่างสำคัญระหว่าง decipher และ decode อยู่บนระดับของการแทนที่คือ ในบางบริบทความปลอดภัย ข่าวสารเข้ารหัสด้วยการใช้งาน cipher ด้วยการแทนที่ระดับของตัวอักษร decipher หมายถึง ข่าวสารไม่สามารถรบกวนที่การแทนที่ระดับของตัวอักษร ในบางรายงาน Julius Caesar ได้พัฒนา cipher เพือเข้ารหัสข่าวสาร ดังนั้นพวกเขาสามารถส่งโดยปราศจากความกลัวว่าผู้ส่งข่าวจะแพร่งพราย Caesar แทนที่แต่ละตัวอักษรในข่าวสารด้วย ตัวอักษร 3 ตำแหน่งถัดไป เช่น A กลายเป็น D, C กลายเป็น F เป็นต้น มีเพียงบางคนที่เป็นเจ้าของกฎ encryption (หรือคีย์) จึงสามารถอ่านข่าวสารได้ โดยการทำปฏิบัติการตรงข้ามคือ แทนที่แต่ละตัวอักษรด้วย 3 ตำแหน่งข้างหน้า ข่าวสารเข้ารหัสของ Caesar เป็นตัวอย่าง ciphertext และข่าวสารถอดรหัสเป็นตัวอย่างของข้อความปกติ สูตรคณิตศาสตร์ (เลื่อนไป 3 ) ใช้สำหรับ encryption และ decryption เป็นตัวอย่างอัลกอริทึมอย่างง่าย

ในบริบท การแยกความแตกต่างของ decipher และ decode นั้น decode หมายถึงข่าวสารไม่สามารถรบกวนได้กับข้อความที่ได้รับการปรับแปลงผ่านการแทนที่คำหรือวลี เพราะในบริบทนี้ ข่าวสารencode เป็นการเข้ารหัสที่ระดับคำหรือวลี

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchSecurity.com : ให้การเชื่อมเว็บดีที่สุดกของสารสนเทศเกี่ยวกับ "Cryptography/PGP/PKI."
Cryptography Research : ให้เพจทรัพยากรของ cryptography

ศัพท์เกี่ยวข้อง

algorithm, key, cipher, ciphertext

update: 29 ธันวาคม 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase