IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

default

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 6256

ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ default (ออกเสียง dee-FAWLT) เป็นค่าออกแบบล่วงหน้าหรือการตั้งค่าที่ได้รับการใช้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อค่าหรือการตั้งค่าไม่ได้รับการระบุโดยผู้ใช้โปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ปฏิสัมพันธ์ของ graphical user interface หรือ command line interface หรือโปรแกรมเมอร์ที่ใช้อินเตอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ เมื่อโปรแกรมรับคำขอจากผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์หรือโปรแกรมอื่น จะมองไปที่สารสนเทศที่ส่งผ่านไปถึง ถ้าหน่วยเฉพาะของสารสนเทศไม่ได้รับการระบุในสารสนเทศที่ได้รับการส่งผ่าน โปรแกรมใช้ค่าเริ่มต้น (default value) ที่ได้รับการระบุสำหรับหน่วยสารสนเทศนั้น เมื่อโปรแกรมได้รับการเขียน ในการออกแบบโปรแกรม ตามปกติ แต่ละ default เป็นการก่อตั้งก่อนเป็นค่าหรือการตั้งค่าที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจจะเลือก สิ่งนี้รักษาการอินเตอร์เฟซให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้และวิธีอินเตอร์เฟซที่สารสนเทศน้อยกว่าได้รับการส่งผ่านและตรวจสอบระหว่างแต่ละคำขอโปรแกรม

ผู้ขอโปรแกรม default (กริยา) เป็นการยอมค่าก่อตั้งล่วงหน้าหรือการตั้งค่าโดยตั้งใจหรือโดยอุบัติเหตุสำหรับหน่วยข้อมูลได้รับการใช้โดยโปรแกรม โปรแกรมได้รับการพูดว่าเป็น default เมื่อมีการใช้ค่า default หรือการตั้งค่า

default (คุณศัพท์) รักษาบางสิ่งที่ได้รับการใช้ เมื่อบางสิ่งไม่ได้ส่งหรือระบุ ตัวอย่าง เครื่องพิมพ์ที่เป็น default คือประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสมมติให้มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะระบุประเภทที่มีการเชื่อมต่อ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Application program interface, graphic user interface

update: 5 พฤษภาคม 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase