IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

document

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12733

1) โดยทั่วไป document (คำนาม) หรือเอกสาร คือบันทึกหรือการจับบางเหตุการณ์หรือสิ่งของที่สารสนเทศไม่สูญหาย ตามปกติ document ได้รับการเขียน แต่ document สามรถทำจากภาพและเสียงด้วย ตามปกติ document ทำตามแบบแผนบนพื้นฐานคล้ายกับหรือ document ก่อนหน้านี้หรือความต้องการเฉพาะ ตัวอย่าง document คือ ใบสั่งซื้อ ประเด็นหนังสือพิมพ์ เรื่องราวบนหนังสือพิมพ์ และการบันทึกประวัติศาสตร์ทางปาก คำสั่งผู้บริหาร และข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

document เป็นรูปแบบของสารสนเทศ document สามารถวางอยู่ในฟอร์มอิเลคโทรนิคส์และจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหนุ่งไฟล์หรือมากกว่า document เดี่ยวมักจะมาจากไฟล์เดียว document ทั้งหมดหรือแต่ละส่วนสามารถได้รับการปฏิบัติเป็นหน่วยข้อมูลเอกเทศ ในฐานะไฟล์หรือข้อมูล document อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล Electronic Document Management (EDM) เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารจัดเก็บทางอิเลคโทรนิคส์

เมื่อใช้โปรแกรมประยุกต์แน่นอน เช่น word processor ความหมายของ document เป็นหน่วยของงานที่บันทึก แต่ละ document ได้รับการบันทึกเป็นไฟล์เอกลักษณ์

ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ documentation เป็นสารสนเทศที่ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเตรียม

2) document (กริยา) ข้อเท็จจริง, event หรือสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับการบันทึกหรือทำหมายเหตุประกอบ หมายความว่าวางเอกสารเข้าสู่รูปแบบถวารอย่างสัมพัทธ์ ดังนั้น สามารถถูกดึงออกมาในภายหลัง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

data, database, file, information, word processor

update: 21 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase