IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

framework

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12785

โดยทั่วไป framework เป็นโครงสร้างจริงหรือทางความคิดที่มุ่งไปสู่การรองรับการสนับสนุนหรือแนะแนวสำหรับการสร้างบางสิ่งที่ขยายโครงสร้างไปสู่การใช้ประโยชน์ของบางสิ่ง

ในระบบคอมพิวเตอร์ framework มักจะวางโครงสร้างที่ชี้ประเภทของโปรแกรมที่สามารถหรือต้องได้รับการสร้างและมีความสัมพันธ์ภายในอย่างไร ระบบคอมพิวเตอร์บาง framework รวมโปรแกรมจริงไว้ด้วย ระบุการอินเตอร์ของโปรแกรม หรือเสนอเครื่องมือทางโปรแกรมสำหรับใช้งานกับ framework บางครั้ง framework อาจจะเป็นชุดของฟังก์ชันภายในระบบและมีความสัมพันธ์ภายในอย่างไร ชั้นของระบบการประยุกต์ย่อย มาตรฐานการสื่อสารที่บางระดับของเครือข่าย และอื่นๆ โดยทั่วไป framework ครอบคุมมากกว่าโปรโตคอลและเป็นการกำหนดมากกว่าโครงสร้าง

ตัวอย่างของ framework ที่ได้รับการใช้ในปัจจุบันโดยองค์กรหรือบริษัทมาตรฐาน รวมถึง

• Resource Description Framework ชุดของกฎจาก World Wide Web Consortium สำหรับการอธิบายทรัพยากรของอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์และเนื้อหา
• Internet Business Framework กลุ่มของโปรแกรมที่ก่อรูปบนพื้นเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ mySAP จาก SAP บริษัทเยอรมันที่ทำตลาดสายผลิตภัณฑ์ด้านจัดการทรัพยากรองค์กร
• Sender Policy Framework นิยามวิธีการและโปรแกรมสำหรับทำให้อีเมล์ปลอดภัยมากขึ้น
• Zachman framework โครงสร้างทางตรรกะที่มุ่งไปสู่การให้การนำเสนอครอบคลุมมากกว่าของวิสาหกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขึ้นกับเครื่องมือและวิธีการใช้ในธุรกิจไอทีเฉพาะ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

protocol

update: 21 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase