IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

modulation

ที่มา

  :   ผู้ชม 12737

modulation เป็นการเพิ่มของสารสนเทศไปยังตัวกลางสัญญาณอีเลคโทรนิคส์ หรือ optical โดย modulation สามารถประยุกต์กับไฟฟ้ากระแสตรง (โดยเปิดหรือปิด) ไฟฟ้ากระแสสลับ และสัญญาณ optical หรือ คิดถึงการบังคลื่นในรูปแบบของ modulation ในการใช้ส่งสัญญาณควัน (ตัวกลางเป็นควันที่ต่อเนื่อง) รหัสมอร์ส (Morse code ) เป็นการประดิษฐ์สำหรับโทรเลขและยังคงใช้ในวิทยุอเมเจอร์ โดยการใช้รหัส digital binary คล้ายกับ รหัสทีใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ วิทยุและโทรคมนาคมในปัจจุบัน ตัวกลางเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ในช่วงที่ความถี่ที่กำหนด วิธีการ modulation ทั่วไปได้แก่
- Amplitude modulation (AM) ซึ่งใช้ความต่างศักย์ประยุกต์กับสัญญาณที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา
- Frequency modulation (FM) ซึ่งใช้ความถี่ของสัญญาณตัวกลาง เป็นการส่งที่แปรเปลี่ยนเล็ก แต่มีความหมายโดยรวม
- Phrase modulation (PM) ซึ่งใช้การไหลตามธรรมชาติของรูปแบบคลื่นกระแสสลับที่หน่วงเวลาชั่วคราว
บางครั้ง เรียกวิธีการ modulation แบบคลื่นต่อเนื่องเพื่อแยกจากการ modulation แบบ pulse code ซึ่งใช้การเข้ารหัสทั้งสารสนเทศ แบบดิจิตอล และอะนาล็อก ด้วยรหัส binary สถานีวิทยุและโทรศัพท์ตามปกติใช้ AM หรือ FM วิทยุแบบ 2 ทาง ส่วนใหญ่ FM ถึงแม้ว่าจะมีโหมดแบบ Single Sideband ( SSB)
รูปแบบที่ซับซ้อนของ modulation คือ Phase Shift Keying (PSK) และQuadrature Amplitude Modeulation (QAM) สัญญาณ optical จะได้รับการผสมคลื่นโดยการประยุกต์ กระแสแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามความเข้มข้นของแสงเลเซอร์

modem modulation และ modulation
คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกับอินเตอร์เน็ต หรือต่อตรงด้วยโมเด็ม ซึ่งคำว่า โมเด็ม (Modem) มาจากการใช้อักษร 3 ตัวแรก ของคำ"modulator" และ "demodulator" ในโมเด็มขั้นตอนการ modulation เกี่ยวข้องกับการแปลงสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เป็นระดับความถี่การฟัง (audio-frequency หรือ AF) แบบอะนาล๊อก สัญญาณดิจิตอล สูง (หรือสถานะเป็น 1) จะแปลงเป็นระดับเสียงที่มีความสูงคลื่นคงที่ค่าหนึ่ง ส่วนสัญญาณดิจิตอลต่ำ (หรือสถานะเป็น 0) จะแปลงเป็นระดับเสียงที่มีความสูงคลื่นคงที่อีกค่าหนึ่ง สถานะเหล่านี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ถ้าฟังเสียงส่งออกของคอมพิวเตอร์โมเด็ม จะได้ยินเสียงคราง กระบวนการ demodulate แปลงสัญญาณระดับการฟัง กลับไปเป็นสัญญาณดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยตรง

multiplexing
สารสนเทศส่วนมากสามารถส่งผ่านโดยการกำหนดระยะเวลาได้ โดยการแบ่ง bandwidth ของตัวกลางทำให้มีการสัญญาณ modulation มากกว่า 1 สัญญาณ ในการส่งบนตัวกลางเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า multiplexing โดยตัวกลางจะอ้างถึง ในฐานะช่องสัญญาณ (channel) และแต่ละการแบ่งช่องสัญญาณ เรียกช่องสัญญาณย่อย (subchannel) อุปกรณ์ที่วางสัญญาณที่แยกกันบนตัวกลาง และดึงกลับที่ตัวรับคือ Multiplexer ประเภททั่วไปของการ multiplexing ได้แก่ freguency-division multiplexing (FDM) และ time-division multiplexing (TOM) โดย FEM ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอะนาล๊อก และแบ่งความถี่หลักของตัวกลางเป็นช่องสัญญาณย่อย TDM ใช้สำหรับการสื่อสารแบบดิจิตอล และแบ่งเป็นสัญญาณหลัก เป็น time-slot โดยแต่ละ time-slot นำสัญญาณที่แยกกัน

สารสนเทศเพิ่มเติม

Peter Weber : The History of Single Sideband Modulation.
Newcastle University, Australia. : A project of amplitude modulation.
บทความโดย Amy Prchal, Becky Cooper, and John Lurker : Frequency Modulation (FM).

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, binary, channel, digital, modem, Signal

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase