IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

multiprocessing

ที่มา

  :   ผู้ชม 12185

multiprocessing เป็นโปรแกรมประสานงานด้านการประมวลผลของโพรเซสเซอร์มากกว่าหนึ่งตัว

multiprocessing เป็นคำทั่วไป หมายถึง การกำหนดแบบ dynamic ของโปรแกรมไปยังคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง หรือมากกว่าใน tandem หรือ สามารถรวมถึงการทำงานแบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง บนโปรแกรมเดียวกันในเวลาเดียวกัน (แบบขนาน)
เมื่อมีการประมวลผลแบบขนาน multiprocessing ได้แบ่งเป็นแบบ symmetric multiprocess และ massively parallel processing

symmetric multiprocessing ตัวโพรเซสเซอร์จะแบ่งหน่วยความจำและบัส I/O หรือ พาร์ทข้อมูลสำเนาเดี่ยว ของระบบปฏิบัติการในความรับผิดชอบต่อโพรเซสเซอร์ทั้งหมด SMP ที่รู้จักในฐานะระบบ "การแบ่งทุกอย่าง" แต่ไม่เกินโพรเซสเซอร์ 16 ตัว
massively parallel processing สามารถให้โพรเซสเซอร์ทำงานพร้อมกันได้ถึง 200 ในโปรแกรมประยุกต์เดียวกัน แต่ละโพรเซสเซอร์จะมีระบบปฏิบัติการและหน่วยความจำของตัวเอง แต่การจัดการ การติดต่อภายในของพาร์ทข้อมูลให้ข่าวสารมีการส่งระหว่างโพรเซสเซอร์ ตามปกติการตั้งค่า MPP มีความซับซ้อนมากกว่า ต้องการจัดแบ่งส่วนของฐานข้อมูลร่วมระหว่างโพรเซสเซอร์ และการกำหนดงานระหว่างโพรเซสเซอร์ ระบบ MPP รู้จักในฐานะระบบ "ไม่มีการแบ่ง"

multiprocessing ไม่ควรสับสนกับ multiprogramming หรือการประมวลแบบแทรกภายในของ 2 โปรแกรม หรือมากกว่าโดยโพรเซสเซอร์ตัวหนึ่ง ปัจจุบันคำนี้มีใช้น้อย แต่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะส่วนใหญ่ สนับสนุน multiprogramming นอกจากนี้อาจจะสับสนระหว่าง multiprocessing กับ task ซึ่งเป็นการจัดการโปรแกรม และระบบบริการที่ขอข้อมูลในฐานะของ task โดยสามารถแทรกภายในได้ และ thread ซึ่งเป็นการจัดการประมวลผลหลายเส้นทาง ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้หลายคนที่ใช้โปรแกรมชุดเดียวร่วมกัน

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bus, SMP

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase