IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

program

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 12930

ในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเป็นชุดเฉพาะของลำดับปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่ John von Neumann ให้ภาพร่างในปี 1945 โปรแกรมบรรจุอนุกรมของคำสั่งครั้งละหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทำตาม ตามปกติ โปรแกรมได้รับการวางเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงได้ในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รับหนึ่งคำสั่งและประมวลผล จากรับคำสั่งต่อไป พื้นที่จัดเก็บหรือหน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูลที่คำสั่งปฏิบัติงาน (หมายเหตุ โปรแกรมเป็นชนิดเฉพาะของ “ข้อมูล” ที่บอกการทำงานอย่งไรบนโปรแกรมประยุกต์หรือข้อมูลผู้ใช้)

โปรแกรมสามารถเป็นลักษณะพิเศษที่มีปฏิสัมพันธ์หรือ batch ในด้านของอะไรขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เรียกใช้อย่างต่อเนื่องอย่างไร โปรแกรมปฏิสัมพันธ์รับข้อมูลจากผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์ (หรือเป็นไปได้จากอีกโปรแกรมที่จำลองผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์) โปรแกรมแบบ batch เรียกใช้และทำให้ทำงาน แล้วหยุด โปรแกรมแบบ batch สามารถเริ่มต้นโดยผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์ผู้ขอโปรแกรมปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาให้เรียกใช้โปรแกรมแบบ batch ตัวแปรคำสั่งหรือ Web browser เป็นตัวอย่างของโปรแกรมปฏิสัมพันธ์ โปรแกรมที่คอมพิวเตอร์หรือการพิมพ์สลิปเงินเดือนเป็นตัวอย่างโปรแกรมแบบ batch งานพิมพ์เป็นโปรแกรมแบบ batch ด้วย

เมื่อสร้างโปรแกรม การเขียนใช้บางชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์ ประโยคคำสั่งภาษาคือ source program จากนั้น “คอมไพล์” source program นั้น (ด้วยโปรแกรมพิเศษเรียกว่าคอมไพลเลอร์ภาษา) และผลลัพธ์ได้รับการเรียกว่า object program (อย่าสับสนกับ object-oriented programming) มีหลายคำพ้องสำหรับ object program รวมถึง object module และ compiled program ใน object program เก็บ string ของ 0 และ 1 เรียกว่า ภาษาเครื่อง (machine language) ที่โพรเซสเซอร์ตรรกะทำงานด้วย

ภาษาเครื่องของคอมพิวเตอร์ได้รับการสร้างโดยคอมไพลเลอร์ภาษาด้วยความเข้าใจของสถาปัตยกรรมตรรกะของคอมพิวเตอร์ รวมถึงชุดของคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปได้และความยาว (จำนวนบิต) ในคำสั่ง

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchVB.com : พอทัลสำหรับผู้พัฒนา Visual Basic รวมถึงชุดการเชื่อมโยงเกี่ยวกับโปรแกรม Visual Basic

ศัพท์เกี่ยวข้อง

browser, computer, memory

update: 1 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase