IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

pseudocode

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 7568

pseudocode (ออกเสียง SOO-doh-kohd) เป็นรายละเอียดคำอธิบายอ่านว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมต้องทำอะไร แสดงในรูปภาษาธรรมดาอย่างเป็นทางการแทนที่อยู่ในรูปภาษาโปรแกรม

บางครั้ง pseudocode ได้รับการใช้เป็นขั้นตอนรายละเอียดในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม สิ่งนี้ยอมให้นักออกแบบหรือผู้นำโปรแกรมเมอร์แสดงออกการออกแบบในรายละเอียดมากกว่าและให้ตัวแบบรายละเอียดกับโปรแกรมเมอร์สำหรับขั้นตอนต่อไปของการเขียนคำสั่งในภาษาโปรแกรมเจาะจง

เนื่องจาก pseudocode เป็นรายละเอียดที่อ่านได้ สิ่งนี้สามารถตรวจสอบโดยทีมนักออกแบบและโปรแกรมในวิธีที่ทำให้มั่นใจว่าโปรแกรมจริงตรงกับข้อกำหนดการออกแบบ การจับความผิดพลาด (catching error) ที่ขั้นตอน pseudocode มีต้นทุนต่ำกว่าการจับความผิดภายหลังในกระบวนการพัฒนา เมื่อยอมรับ pseudocode แล้วจะเป็นการเขียนด้วยการใช้ศัพทืและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม บางครั้ง pseudocode ใช้ในการเชื่อมกับวิธีการทางวิศวกรรมของซอฟต์แวร์ computer-aided

มีความเป็นไปได้ในการเขียนโปรแกรมที่จะแปลงภาษา pseudocode ไปเป็นภาษาโปรแกรม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Syntax, template

update: 19 กันยายน 2542

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase