IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

real number

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12728

real number เป็นสมาชิกชองเซ็ท R ซึ่งเป็นยูเนียนของเซ็ทจำนวนมีเหตุผลและเซ็ทจำนวนปราศจากเหตุผล ในนิพจน์คณิตศาสตร์ ตามปกติ จำนวนจริงไม่ทราบค่าหรือไม่เจาะจงได้รับการนำเสนอด้วยอักษรโรมันตัวเล็ก u ถึง z เซ็ท R ขยายไปสู่เซ็ทอื่น เช่น เซ็ทของจำนวนจินตภาพ และเซ็ทของจำนวนเชิงซ้อน ความคิดของจำนวนเต็ม (และอะรที่ทำให้เป็น “จริง”) คือ ความสนใจพื้นฐานนักทฤษฎี คณิตศาสตร์เชิงนามธรรมมีอิทธิพลกับการประยุกต์อย่างมีศักยภาพในด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารหัสและความปลอดภัย

ถ้า x และ z เป็นจำนวนจริง เช่น x < z ดังนั้น จะมีจำนวนจริงอยู่เสมอ เช่น x < y < z เซ็ทของจำนวนจริงคือ “dense” ในความหมายเดียวกันกับเซ็ทปราศจากเหตุผล เซ็ททั้งคู่เป็น nondenumerable มีจำนวนจริงจำนวนมากกว่าจำนวนในรายการ แม้กระทั่งโดยนัย

บางครั้ง เซ็ท R ได้รับการเรียกว่า continuum เพราะการคิดตามสัญชาติญาณถึงสมาชิกของ R ที่ตรงแบบ one-to-one กับจุดบนเส้นเรขาคณิต ความเข้าใจนี้เสนอครั้งแรกโดย Georg Cantor ผู้เสนอความแตกต่างระหว่างตัวเลข (ขนาด) ของเซ็ทจำนวนมีเหตุผลและปราศจากเหตุผล ได้รับการเรียกว่า Continuum Hypothesis สมมติฐานนี้สามารถได้รับทั้งการยืนยันหรือปฏิเสธโดยปราศจากสาเหตุความขัดแย้งในคณิตศาสตร์ทางทฤษฎี

ศัพท์เกี่ยวข้อง

complex number, rational number, imaginary number

update: 3 มิถุนายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase