IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

code

ที่มา WhatIs.com

  :   ผู้ชม 7581

1) ในด้านโปรแกรม code (คำนาม) เป็นคำที่ใช้สำหรับทั้งประโยคคำสั่งที่เขียนในภาษาการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะหรือ source code และคำศัพท์สำหรับ source code หลังจากการประมวลผลโดยคอมไพเลอร์และเตรียมพร้อมที่จะทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ object code

code (กริยา) คือการเขียนประโยคคำสั่งโปรแกรม นั่นคือการเขียน source code สำหรับโปรแกรม

2) ใน cryptography (การเข้ารหัส) code ที่มีทั้งความหมายทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงและความหมายทั่วไป ในด้านเทคนิค code เป็นตัวแทนของหนึ่งคำหรือวลีโดย คำอื่น ตัวเลข หรือสัญลักษณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกปิดคำเดิมหรือวลีเดิม โดยทั่วไป เป็นการทดแทนในระดับคำหรือวลี ในอุตสาหกรรม บางครั้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจะได้รับชื่อรหัส (code name) เพื่อปกปิดชื่อทางการตลาด ตามประวัติศาสตร์ การปฏิบัติการทางทหารได้มักจะมีชื่อรหัส ในขณะที่ขั้นตอนเตรียมการ ในสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันบุกสหภาพโซเวียตได้รับชื่อรหัสว่า Barbarossa บางครั้งในแง่นี้ code มีความสับสนกับ cipher ซึ่งเป็นแทนสัญลักษณ์ในระดับตัวอักษร การเข้ารหัส (cryptography) ที่ทันสมัยมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสแบบ cipher มากกว่ากับรหัสในความหมายทางเทคนิคที่จำกัด

code มักจะใช้โดยทั่วไปจะหมายถึงชนิดของการเขียนที่มองแบบปกปิด รวมทั้ง cipher ตามปกติ “Breaking the code” มักจะหมายถึงการค้นพบวิธีการอ่านหนึ่งหรือชุดของข้อความที่เข้ารหัสแบบ encrypt โดยไม่ต้องได้รับคีย์ในการถอดรหัส

ศัพท์เกี่ยวข้อง

compiler, cipher, source code, object code

update: 1 พฤศจิกายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase