IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

distributed

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12735

คอมพิวเตอร์ถูกเรียกว่า “กระจาย” เมื่อโปรแกรมและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง ตามปกติบนแครือข่าย ให้ลำดับสำคัญกับเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูกบนโต๊ะทำงานที่ได้รับการจัดการศูนย์ “บ้านกระจก” (เรียกเช่นนี้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มักจะแสดงให้ผู้เยี่ยมชมผ่าน picture windows) ถึงแม้ว่า ศูนย์กลางเหล่านี้ยังคงอยู่ องค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าสู่การประยุกต์และข้อมูล (แบบกระจาย) ไปถึงที่ที่พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร มีผสมกับเครื่องเวิร์กสเตชันตั้งโต๊ะ แม่ข่ายเครือข่ายพื้นที่ แม่ขายภูมิภาค แม่ข่ายเว็บ และแม่ข่ายอื่นๆ แนวโน้มความนิยมคือคอมพิวเตอร์แบบ ลูกข่าย/แม่ข่าย ซึ่งมีมุมมองอย่างง่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสามารถให้ความสามารถอย่างมั่นใจสำหรับผู้ใช้และคำขออื่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่ให้บริการสำหรับลูกข่าย (โปรโตคอล Hypertext Transfer Protocol ของเว็บเป็นตัวอย่างของความคิดนี้)

Distributed Computing Environment (DCE) เป็นสาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับการทำให้สำเร็จของสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย วันนี้ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่กำลังมุ่งไปสู่มุมมอง object-oriented ของคอมพิวเตอร์แบบกระจาย สภาพแวดล้มการเผยแพร่แบบกระจายด้วย Java และผลิตภัณฑ์อื่นช่วยให้บริษัทสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย World Wide Web กำลังเร่งแนวโน้มนี้มุ่งไปสู่คอมพิวเตอร์แบบกระจายและมุมมอง “เครือข่ายคือคอมพิวเตอร์” ตามที่สโลแกนของ Sun Microsystems

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client/server, Hypertext Transfer Protocol, Java, DCE

update: 21 มิถุนายน 2540

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase