IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

entity

ที่มา WhatIs.com

  :   ผู้ชม 7607

โดยทั่วไป entity (ออกเสียง N-tih-tee) เป็นสิ่งที่มีอยู่หรือจริง รากศัพท์คำนี้มาจากลาติน ens หรือการดำรงอยู่ และทำให้แยกแยะระหว่างการมีอยู่ของสิ่งของและคุณภาพของสิ่งนั้น entity ที่มีอยู่และนั่นคือ ความจำเป็นทั้งหมดเพื่อทำให้เป็น entity ตามความจริงบางสิ่งดำรงอยู่ ดูเหมือนว่ามีความแยกออกจากการดำรงอยู่หรือ entity อื่นในเวลาเดียวกัน ในด้านโปรแกรม วิศวกรรม และอีกหลายบริบท คำนี้ใช้ในการระบุหน่วย ทั้งสิ่งของชัดเจนหรือความคิดเชิงนามธรรม ที่ไม่มีชื่อหรือป้ายชื่อ ในการอภิปรายบนกระดาน คนหนึ่งสามารถวาดบางสิ่งที่ไม่มีชื่อและอ้างถึงการวาดนั้นเพื่อนำเสนอ “entity” (ถ้า entity นั้นได้รับการอภิปรายต่อมาจะได้รับการอธิบายเชิงคุณภาพและชื่อ เพื่ออ้างถึงในฐานะ “entity” อาจจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป)

ในบางการใช้งาน entity ใกล้เคียงกับความหมายของวัตถุหรือ object ตามที่มีการใช้ object-oriented programming นี่เป็นบางการใช้งานที่ควรรู้

1) In the Standard Generalized Markup Language (SGML) entity คือ ข้อความตัวอักษรเจาะจงที่มีผลกับการโปรแกรมจัดรูปแบบ (เช่น รูปแบบการพิมพ์ หรือ a Web browser ซึ่งเป็นรูปแบบของการแสดงบนจอภาพ) เพื่อเลือกและนำเสนอตัวอักษรหรือข้อความเฉพาะ ในการใช้งานนี้ entity เป็นข้อความหรือตัวอักษรแน่นอนที่ระบุร่วมกันด้วยฟอนต์เอกลักษณ์ที่เลือกและแสดงผลหรือพิมพ์ คำหนึ่งต้องการสำหรับข้อความตัวอักษรและ “entity” มีความเหมาะสม ใน HTML (ซึ่งใช้ SGML) แต่ละ entity หรือข้อความตัวอักษรพิเศษได้รับชื่อและ entity นั้นได้รับการเรียกว่า “named entity”

2) ในความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล entity คือ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของเดี่ยว ซึ่งข้อมูลสามารถจัดเก็บได้

3) ในแบบจำลองข้อมูล (ขั้นแรกของการสร้างฐานข้อมูล) entity เป็นบางหน่วยของข้อมูลที่สารถได้รับการจัดชั้นและระบุความสัมพันธ์กับ entity อื่น

4) ในแบบจำลอง Open Systems Interconnection (OSI) ของการสื่อสารเครือข่าย entity คือ หน่วยพื้นฐานที่กระทำภายในระบบย่อยที่สื่อสารกับ entity อื่นด้วยการใช้โปรโตคอลที่กำหนด

5) ใน RACF ของ IBM ที่เป็นผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย entity คือผู้ใช้ กลุ่ม หรือทรัพยากรที่ได้รับการกำหนดให้กับ RACF

6) ใน FORTRAN เกือบทุกหน่วยพื้นฐานของโปรแกรมได้รับการอ้างเป็น entity เช่น procedure, ชุดการอินเตอร์เฟซ หน่วยการรับเข้าหรือส่งออก ค่าคงที่สัญลักษณ์ และป้ายของประโยค

ศัพท์เกี่ยวข้อง

data modeling, database, object-oriented programming, object, OSI, SGML, RACF, FORTRAN

update: 21 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase