IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

volt

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12187

volt (โวลต์ สัญลักษณ์ V) เป็นหน่วยความต่างศักย์ทางไฟฟ้าหรือแรงทางไฟฟ้าของ Standard International (SI) ความต่างศักย์หนึ่งโวลต์ปรากฏผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ไหลผ่านความต้านทานนั้น เมื่อทำเป็นหน่วยฐาน SI, 1 V = 1 kg คูณ m^2 ต่อ s^-3 ต่อ A^-1 (หนึ่งกิโลกรัมคูณตารางเมตรต่อวินาทียกกำลังสามต่อแอมแปร์)

ความต่างศักย์ (Voltage) สามารถแสดงออกเป็นค่าเฉลี่ยตามช่วงเวลาที่ให้ เมื่อค่าฉับพลันในการเคลื่อนไหวเฉพาะในช่วงเวลา หรือค่า effective หรือ root-mean-square (rms) ค่าเฉลี่ยและความต่างศักย์ฉับพลันได้รับการกำหนดเป็นขั้วคือ ขั้วบวกหรือขั้วลบ กับค่าศูนย์หรือพื้นดินเพื่ออ้างอิงความต่างศักย์ rms voltage เป็นปริมาณไม่มีมิติ จะนำเสนอเป็นเลขจำนวนจริงไม่เป็นลบ

แหล่งกำเนิดสม่ำเสมอของความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เช่น สังกะสี-คาร์บอน หรือ เซลไฟฟ้าเคมีอัลคาไลน์ ค่าเฉลี่ยและความต่างศักย์ฉับพลันประมาณ +1.5 V ถ้าขั้วลบได้รับการพิจารณาเป็นดิน (ground) ร่วม rms voltage คือ 1.5 V สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ค่าความต่างศักย์เฉลี่ยคือศูนย์ (มีการสลับขั้วตลอดเวลา) ช่วงความต่างศักย์ฉับพลันอยู่ระหว่าง -165 V ถึง +165 V และ rms voltage คือ 117 V

บางครั้ง ความต่างศักย์แสดงออกในหน่วยกำลังคูณสิบ (10 multiples) หรือเศษส่วนของหนึ่งโวลต์ หนึ่งกิโลโวลต์ (kV) เท่ากับหนึ่งพันโวลต์ (1 kV = 10^3) หนึ่งเมกะโวลต์ (MV) เท่ากับหนึ่งล้านโวลต์ (1 MV = 10^6 V) หนึ่งมิลลิโวลต์ (mV) เท่ากับหนึ่งส่วนพันของโวลต์ (1 mV = 10^-3) หนึ่งไมโครโวลต์ (µV) เท่ากับหนึ่งส่วนล้านโวลต์ (1 µV = 10^-6 V)

ศัพท์เกี่ยวข้อง

current, AC, voltage, ampere, polarity

update: 1 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase