IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

weblog

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12801

1. weblog (บางครั้งเรียกย่อว่า blog หรือเขียนเป็น “web” log หรือ “weblog”) คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือจุดเริ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่ใช้รูปแบบล๊อกวันที่ที่ได้รับการปรับปรุงทุกวันหรือความถี่สูงด้วยสารสนเทศใหม่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะหรือช่วงของหัวข้อ สารสนเทศสามารถได้รับการเขียนโดยเจ้าของไซต์ รวบรวมจากเว็บไซต์อื่นหรือทรัพยากรอื่น หรือผู้ใช้มอบให้

weblog มักจะมีคุณภาพของชนิดของ “ล๊อกเวลาของเรา” จากจุดการมองเฉพาะ โดยทั่วไป weblog ได้รับการอุทิศให้กับหนึ่งหรือหลาย หัวข้อหรือประเด็นหลัก ตามปกติหัวข้อที่สนใจ และโดยทั่วไปสามารถคิดถึงการพัฒนาความเห็น การรวบรวมหรือแต่ละประเด็นหลัก weblog อาจจะประกอบด้วยการบันทึกความคิดของปัจเจกบุคคล (เป็นรายวัน) หรือเปิดให้ร่วมมือที่ซับซ้อนกับทุกคน ชนิดหลังส่วนใหญ่คือ การอภิปรายระดับกลาง (moderated discussion)

เนื่องจากมีความหลากหลายบนความคิดนี้และประดิษฐ์การแปรผันใหม่ง่าย ความหมายของคำนี้เหมาะสมกับรวบรวมการแสดงความเห็นโดยนัยกับเวลา

ตามรูปแบบและวิธีการสำหรับเว็บ weblog ได้รับความนิยมเพราะดูชมรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีมุมมองส่วนบุคคล (แทนที่เป็นเชิงพาณิชย์) บางไซต์ มีโอกาสในการรวบรวมหรือตอบสนองกับเว็บไซต์และผู้เข้าร่วม

2. weblog คือ ชื่อของผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์สำหรับเว็บจากเกาหลีใต้ที่วิเคราะห์การเข้าถึง access log และรายงานจำนวนผู้เยี่ยมชม ดู คลิก เพจที่เยี่ยมชมมาก และอื่นๆ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Web site, Linux, blog, access log, thread

update: 24 มีนาคม 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase