Online Reference

เข้าสู่ระบบ
Microsoft Access Function ประกอบด้วยฟังก์ชัน VBA, ฟังก์ชัน Access และฟังก์ชัน SQL Aggregate สามารถประยุกต์กับการสร้าง expression ในคิวรี่ ฟอร์ม และรายงาน รวมถึงการเขียนคำสั่งในโมดูล
Array Function - ฟังก์ชันที่ทำงานกับประเภทข้อมูล array
Conversion Function - ฟังก์ชันสำหรับทำหน้าที่แปลงค่าระหว่างประเภทข้อมูลตามลักษณะการประยุกต์ที่ต้องการ
Database Function - ฟังก์ชันที่สนับสนุนการทำงาน และการประยุกต์ ระหว่างอ๊อบเจคและ instance ของอ๊อบเจค กับฐานข้อมูล
Date / Time Function - ฟังก์ชันที่สนับสนุนทำงานกับวันที่และเวลา ในการคำนวณและประมวลผล
DDE/OLE Function - ฟังก์ชันที่ทำงานกับ DDE (dynamic data exchange) และอ๊อบเจคประเภท OLE
Domain Aggregate Function - ฟังก์ชันที่ใช้ทำงานการหาผลรวมแบบต่างๆกับ table หรือ คิวรี่ ดูเพิ่มเติมจาก SQL Aggregate Function
Error Handling Function - ฟังก์ชันที่ทำงานกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียกใช้โปรแกรม
Financial Function - ฟังก์ชันที่ประยุกต์กับการคำนวณทางด้านการเงิน เช่น ค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
General Function - ฟังก์ชันที่ใช้กับประยุกต์ทั่วไปกับคำสั่งต่างๆ เช่น การตั้งค่า หรือ event เป็นต้น
Input / Output Function - ฟังก์ชันที่ทำงานกับไฟล์ ไดเรคทอรี่ และอุปกรณ์ เช่น ไดร์ฟต่างๆ
Inspection Function - ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล เช่น ค่าว่าง array ประเภทข้อมูล ความผิดพลาด หรืออ๊อบเจค
Mathematics Function - ฟังก์ชันที่ประยุกต์กับข้อมูลและการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์
Messages Function - ฟังก์ชันที่ทำงานกับ message box ที่ติดต่อกับผู้ใช้
Program Flow Function - ฟังก์ชันที่ทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างควบคุม (control flow) การทำงานของคำสั่ง และการจัดการประมวลผลในขั้นตอนต่อไป เป็นต้น
SQL Aggregate Function - ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบต่างๆตามมาตรฐานคำสั่ง SQL (Structure Query Language) ดูเพิ่มเติมจาก Domain Aggregate Function
Text Function - ฟังก์ชันที่ประยุกต์กับข้อความ เช่น การแปลงค่า การแปลงตัวพิมพ์ การจัดข้อความ เป็นต้น

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase