Hypertext Markup Language

Home

HTML Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
HTML Tutorial
1. แนะนำ HTML
2. HTML Element
3. แท็ก HTML พื้นฐาน
4. คุณลักษณะ HTML
5. การจัดรูปแบบข้อความ HTML
6. HTML Character Entity
7. HTML Links
8. HTML Frame
9. ตาราง HTML
10. HTML Lists
11. ฟอร์ม HTML และการนำเข้า
12. ภาพ HTML
13. พื้นหลัง HTML
14. สี HTML
15. HTML 4.01 Quick List
 
Internet
PHP
SSI
HTML
AJAX
 

HTML > HTML Tutorial

แท็ก HTML พื้นฐาน

แท็กสำคัญมากที่สุดใน HTML คือ แท็กที่กำหนดหัวข้อ ย่อหน้า และแบ่งบรรทัด วิธีดีที่สุดในการเรียน HTML คือ การทำงานกับตัวอย่าง


Headings

หัวข้อได้รับการกำหนดด้วยแท็ก <h1> ถึง <h6> โดย <h1> กำหนดส่วนหัวใหญ่ที่สุด <h2> กำหนดหัวข้อเล็กที่สุด

<h1>This is a heading</h1>

This is a heading h1

<h2>This is a heading</h2>

This is a heading h2

<h3>This is a heading</h3>

This is a heading h3

<h4>This is a heading</h4>

This is a heading h4

<h5>This is a heading</h5>
This is a heading h5
<h6>This is a heading</h6>
This is a heading h6

HTML เพิ่มแถวว่างอย่างอัตโนมัติและหลังหัวข้อ


Paragraphs

ย่อหน้าได้รับการกำหนดด้วยแท็ก <p>

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

HTML เพิ่มแถวว่างอย่างอัตโนมัติก่อนและหลังย่อหน้า


อย่าลืมแท็กปิด

ให้สังเกตว่าย่อหน้าสามารถเขียนโดยปราศจากแท็กปิด </p> ได้

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

ตัวอย่างข้างบนนี้จะทำงานใน browser ส่วนใหญ่ แต่อย่าเชื่อถือ เวอร์ชันในอนาคตของ HTML จะไม่ยอมให้ข้ามแท็กสิ้นสุด

การปิด HTML element ทั้งหมดด้วยแท็กสิ้นสุดเป็นวิธีการพิสูจน์ในอนาคตของการเขียน HTML รวมทั้งสิ่งนี้ทำให้คำสั่งเข้าใจได้ง่ายขึ้น (การอ่านและค้นหา) เมื่อกำหนดทั้งการเริ่มต้นและสิ้นสุด element


การแบ่งบรรทัด

แท็ก <br> ได้รับการใช้เมื่อต้องการแบ่งบรรทัดแต่ไม่ต้องการเริ่มต้นย่อหน้าใหม่ แท็ก <br> บังคับแบ่งบรรทัดตามตำแหน่งที่วาง

<p>This <br> is a para<br>graph with line breaks</p>

แท็ก <br> เป็นแท็กว่างและไม่มีแท็กสิ้นสุด เช่น </br> เพราะการแท็กปิดไม่มีเหตุผล

<br> or <br />

บ่อยครั้งที่จะเห็นแท็ก <br> เขียนในรูป <br /> เพราะแท็ก <br>ไม่มีแท็กสิ้นสุดหรือแท็กปิด สิ่งนี้ทำลายหลักการหนึ่งของ HTML อนาคต (XHTML บน XML) ที่ element ทั้งหมดต้องได้รับการปิด

การเขียนให้เป็น <br /> เป็นวิธีการพิสูจน์ในอนาคตของการปิดแท็ก (หรือแท็กสิ้นสุด) ภายในแท็กเปิดที่ยอมรับโดยทั้ง HTML และ XML


comment ใน HTML

แท็ก comment ได้รับการใช้ในชุดคำสั่ง HTML ความเห็นจะไม่ได้รับความสนใจจาก browser แท็ก comment สามารถใช้อธิบายภายในคำสั่ง ซึ่งสามารถช่วยได้เมื่อมีการแก้ไขคำสั่งภายหลัง

<!-- This is a comment -->

ให้สังเกตว่าต้องการเครื่องหมายตกใจหลังวงเล็บเปิด (<) แต่ไม่ใช้ก่อนวงเล็บปิด (>)


การปรับปรุงHTML Element

  • แต่ละ HTML element มีชื่อ element (body, h1, p, br)
  • แท็กเริ่มต้นเป็นชื่อที่ล้อมรอบโดยวงเล็บองศา เช่น <h1>
  • แท็กสิ้นสุดเป็น slash และชื่อที่ล้อมรอบโดยวงเล็บองศา เช่น </h1>
  • เนื้อหา element ปรากฎระหว่างแท็กเริ่มต้นและแท็กสิ้นสุด
  • บาง HTML element ไม่มีเนื้อหา
  • บาง HTML element ไม่มีแท็กสิ้นสุด

ข้อสังเกตพื้นฐาน

เมื่อเขียนข้อความ HTML จะไม่สามารถมั่นใจว่าข้อความได้นับการแสดงในอีก browser อย่างไร บางคนมีจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ บ้างมีขนาดเล็ก ข้อความจะได้รับการแสดงด้วยจัดรูปแบบใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้ปรับขนาด window ดังนั้น ไม่ควรจัดรูปแบบข้อความใน editor โดยการเพิ่มบรรทัดว่างและช่องว่างกับข้อความ

HTML จะตัดช่องว่างในข้อความ จำนวนช่องว่างถูกนับเป็นหนึ่ง สารสนเทศเพิ่มเติมบรรทัดใหม่นับเป็นหนึ่งช่องว่าง

การใช้ย่อหน้าว่าง <p> เพื่อแทรกบรรทัดว่างเป็นนิสัยไม่ดี ควรใช้แท็ก <br> แทน (แต่อย่าใช้แท็ก <br> ในการสร้างรายการ ควรใช้ HTML list)

HTML เพิ่มบรรทัดอย่างอัตโนมัติก่อนและหลังบาง element เช่น ก่อนและหลังย่อหน้า ก่อนและหลังหัวข้อ

horizontal rule (แท็ก <hr>) สามารถใช้แบ่งส่วนได้


แท๊ก HTML เบื้องต้น

ถ้าดูแท็ก HTML พื้นฐานในการอ้างอิงข้างล่าง จะเห็นว่าการอ้างอิงนี้เก็บสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะแท็ก โดยคุณลักษณะแท็ก HTML จะได้เรียนต่อไป

Tag Description
<html> กำหนดเอกสาร HTML
<body> กำหนดส่วน body ของเอกสาร
<h1> to <h6> กำหนดหัวข้อ 1 ถึง 6
<p> กำหนดย่อหน้า
<br> แทรกการแบ่งเดียว
<hr> กำหนด horizontal rule
<!--> กำหนดความเห็น

 

  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase / Julaphak