Hypertext Markup Language

Home

HTML Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
HTML Tutorial
1. แนะนำ HTML
2. HTML Element
3. แท็ก HTML พื้นฐาน
4. คุณลักษณะ HTML
5. การจัดรูปแบบข้อความ HTML
6. HTML Character Entity
7. HTML Links
8. HTML Frame
9. ตาราง HTML
10. HTML Lists
11. ฟอร์ม HTML และการนำเข้า
12. ภาพ HTML
13. พื้นหลัง HTML
14. สี HTML
15. HTML 4.01 Quick List
 
Internet
PHP
SSI
HTML
AJAX
 

HTML > HTML Tutorial

ฟอร์ม HTML และการนำเข้า

ฟอร์ม HTML ได้รับการใช้เลือกการนำเข้าข้อมูลประเภทต่างๆ


ฟอร์ม

ฟอร์มเป็นพื้นที่ที่สามารถเก็บ element ของฟอร์ม โดย element เหล่านี้ยอมให้ผู้ใช้ป้อนสารสนเทศ (เช่น ฟิลด์ text, ฟิลด์ textarea, เมนู drop-down, ปุ่ม radio, checkbox) ในฟอร์ม

ฟอร์มได้รับการกำหนดด้วยแท็ก <form>

<form>
<input>
<input>
</form>

การนำเข้า

แท็กฟอร์มที่ใช้มากที่สุดคือ แท็ก <input> ประเภทของการนำเข้าได้รับการเจาะจงด้วยคุณลักษณะ type ต่อไปคือประเภทการนำเข้าทั่วไป

ฟิลด์ Text

ฟิลด์ Text ได้รับการใช้ เมื่อต้องการให้ผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข เป็นต้น ในฟอร์ม

<form>
First name:
<input type="text" name="firstname">
<br>
Last name:
<input type="text" name="lastname">
</form>

การมองเห็นใน browser

First name:
Last name:

หมายเหตุ ตัวฟอร์มเองมองไม่เห็น นอกจากนี้ browser ส่วนใหญ่มีความกว้างของฟิลด์ Text เป็น 20 อักษรโดยค่าเริ่มต้น


ปุ่ม Radio

ปุ่ม Radio ได้รับการใช้เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่จำกัดไว้

<form>
<input type="radio" name="sex" value="male"> Male
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female"> Female
</form>

การมองเห็นใน browser

Male
Female

หมายเหตุ สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือก


Checkbox

Checkbox ได้รับการใช้เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่จำกัดไว้

<form>
I have a bike:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">
<br>
I have a car:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car">
<br>
I have an airplane:
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Airplane">
</form>

การมองเห็นใน browser

I have a bike:
I have a car:
I have an airplane:

คุณสมบัติ action และปุ่ม Submit

เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “Submit” เนื้อหาของฟอร์มได้รับการส่งไปอีกไฟล์ คุณลักษณะ action ของฟอร์มกำหนดชื่อของไฟล์เพื่อส่งเนื้อหาไปให้ ตามปกติไฟล์ที่กำหนดในคุณลักษณะ action ทำบางอย่างในการรับข้อมูล

<form name="input" action="html_form_action.asp"
method="get">
Username:
<input type="text" name="user">
<input type="submit" value="Submit">
</form>

การมองเห็นใน browser

Username:

ถ้าพิมพ์บางตัวอักษรในฟิลด์ Text ข้างบนและคลิกปุ่ม Submit จะเป็นการส่งการนำเข้าไปยังเพจชื่อ "html_form_action.asp" เพจนั้นจะแสดงว่าได้รับข้อนำเข้า


แท็ก Form

แท็ก คำอธิบาย
<form> กำหนดฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลผู้ใช้
<input> กำหนดฟิลด์นำเข้า
<textarea> กำหนดฟิลด์ text-area (ควบคุมการนำเข้าหลายบรรทัด)
<label> กำหนดป้ายให้กับตัว control
<fieldset> กำหนด fieldset
<legend> กำหนดป้ายชื่อ (caption) สำหรับ fieldset
<select> กำหนดรายการเลือกได้ (drop-down list)
<optgroup> กำหนดกลุ่มตัวเลือก
<option> กำหนดตัวเลือกใน drop-down box
<button> กำหนดปุ่มกด
<isindex> ยกเลิก ใช้ <input> แทน

 


 

  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase / Julaphak