IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

software

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12726

software (ซอฟต์แวร์) เป็นคำศัพท์ทั่วไปของโปรแกรมประเภทต่างๆที่ใช้ทำงานกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ฮาร์ดแวร์ อธิบายมุมมองทางกายภาคของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)

ซอฟต์แวร์สามารถเป็นได้ส่วนแปรผันของ computer และ hardware ที่ไม่แปรผัน ซอฟต์แวร์มักจะแบ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ (โปรแกรมที่ผู้ใช้ทำงานโดยตรง) และซอฟต์แวร์ระบบ (ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนซอฟต์แวร์ประยุกต์ ศัพท์ middleware บางครั้งใช้อธิบายโปรแกรมที่เป็นตัวกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับซอฟต์แวร์ระบบ หรือระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์สองประเภทที่ต่างกัน (ตัวอย่าง การส่งคำขอทางไกลจากโปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์ที่ระบบปฏิบัติการแบบหนึ่งไปยังโปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติต่างกัน)

ส่วนเพิ่มเติมและจัดชั้นได้ลำบากคือ โปรแกรม utility ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่เป็นประโยชน์ด้วยความสามารถจำกัด โปรแกรม utility บางโปรแกรมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ เช่นเดียวกับโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรม utility มีแนวโน้มติดตั้งแยกต่างหากและสามารถอย่างเป็นอิสระจากส่วนที่เหลือของระบบปฏิบัติการ

Applet เป็นโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กที่บางครั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการในฐานะ “ส่วนประกอบ” โปรแกรมเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นอย่างเป็นอิสระด้วยภาษา Java หรือภาษาโปรแกรมอื่น

ซอฟต์แวร์สามารถซื้อหรือได้มาแบบ shareware (ตามปกติ มีจุดมุ่งหมายในการขายหลังช่วงทดลอง), liteware (shareware ที่ความสามารถบางอย่างใช้ไม่ได้), freeware (ซอฟต์แวร์ฟรี แต่มีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์), public domain software (ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด) และ open source (ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผย source code และผู้ใช้ต้องเห็นด้วยว่าไม่มีการจำกัดการกระจายส่วนการปรับปรุง)

ซอฟต์แวร์มักจะได้รับบรรจุในแผ่นซีดี หรือดิสเก็ต ทุกวันนี้ การซื้อซอฟต์แวร์, shareware และ freeware ส่วนใหญ่เป็นการดาวน์โหลดบนอินเตอร์เน็ต แนวโน้มใหม่คือ ซอฟต์แวร์มีให้ใช้งานบนอีกไซต์หนึ่งที่เรียกว่า application service provider

ซอฟต์ประยุกต์มีประเภททั่วไปดังนี้
- Productivity software ซึ่งรวมถึงโปรแกรมประมวลผลคำ (เช่น Microsoft Word) โปรแกรมกระดาษทำการ (เช่น Microsoft Excel) และโปรแกรมเครื่องมือสำหรับใช้งานโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
- Presentation software โปรแกรมนำเสนอ เช่น Microsoft Power Point
- Graphics software สำหรับนักออกแบบกราฟฟิก
- CAD/CAM software
- โปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง
- ซอฟต์แวร์ตลาดแนวดิ่ง หรือเฉพาะอุตสาหกรรม (ตัวอย่าง สำหรับธนาคาร ประกันภัย ค้าปลีก และสภาพแวดล้อมการผลิต)

firmware หรือ microcode เป็นโปรแกรมที่โหลดไปยังพื้นที่เจาะจงบนไมโครโพรเซสเซอร์หรือ read-only memory เพียงครั้งเดียวหรือไม่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

applet, Application, CD-ROM, computer, Java, microprocessor, operating system, read-only memory, open source, program, middleware, freeware, shareware, source code, liteware, word processor, application service provider, spreadsheet, hardware, firmware, CAD/CAM

update: 1 พฤศจิกายน 2540

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase