Microsoft Access

Home

Microsoft Access 2007
Knowledge Developer Database Internet Resource
Microsoft Access 2007
การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน 2007
Microsoft Access Window
ตารางข้อมูล
ส่วนการทำงานใหม่
คิวรี่
ฟอร์ม
รายงาน
มาโคร
 
Microsoft Access
Access Tutorial
Access 2007
Access Sample
 

Microsoft Access Window

การเปิด Microsoft Access ให้คลิกคำสั่งบน Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Access หรือคลิกที่ Shortcut ของโปรแกรมบน desktop จากนั้น Microsoft Access Window จะได้รับการเปิดขึ้นและมีแท๊บให้เลือกทำงาน คือ

 1. เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว บนแถบ Open Recent Database
 2. สร้างฐานข้อมูลใหม่เอง บนแถบ New Blank Database
 3. สร้างฐานข้อมูลจากต้นแบบ บนแถบ Template Categories ฐานข้อมูลต้นแบบมีเลือกจากเว็บไซต์ Microsoft บนคำสั่ง Online Template และบนเครื่องที่ติดมากับชุด Microsoft Office ในคำสั่ง Local

ภาพ 1 Microsoft Access Window

การสร้างฐานข้อมูลใหม่

เมื่อคลิกคำสั่ง Blank Database เข้าสู่ Microsoft Access Window สำหรับการเลือกสร้างฐานข้อมูล 2 วิธีบนเมนูนี้

การสร้างฐานข้อมูลเปล่า

 1. คลิกคำสั่ง Blank Database จากแถบ New Blank Database จากนั้น Microsoft Access จะเปิดเมนู Blank Database ตามภาพ 2
 2. ที่ช่อง File Name ให้ตั้งชื่อไฟล์ที่สามารถสื่อความหมาย จากชื่อเริ่มต้นที่กำหนดเป็น Database 1 (หรือ Database 2 หรือ Database 3 ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ผ่านมา)
 3. เลือกพื้นที่เก็บฐานข้อมูล โดยระบุจากการคลิกปุ่มคำสั่ง Browse
 4. คลิกปุ่มคำสั่ง Create
 5. Microsoft Access จะสร้างและเปิดฐานข้อมูลใหม่ โดยไม่มีอ๊อบเจคใดๆ อยู่

ภาพ 2 Microsoft Access Window สร้างฐานข้อมูลเปล่า

การสร้างฐานข้อมูลจากต้นแบบ

 1. สร้างฐานข้อมูลจากต้นแบบ บนแถบ Template Categories จากนั้น Microsoft Access แสดงฐานข้อมูลต้นแบบตามกลุ่มที่เลือก
 2. ให้คลิกไอคอนหรือชื่อ ฐานข้อมูลต้นแบบ ที่ต้องการ
 3. Microsoft Access จะเปิดไดอะล๊อก File New Database ให้ตั้งชื่อไฟล์และเลือกตำแหน่งก็บฐานข้อมูล แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง Create
 4. Microsoft Access จะทำการสร้างฐานข้อมูลตามต้นแบบ

จากนั้น Microsoft Access จะสร้างฐานข้อมูลใหม่พร้อมกับอ๊อบเจคต่างๆที่มีอยู่ในต้นแบบ

 

  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase

ปรับปรุง 15 เมษายน 2550